> Naslovnica > Hidrologija
Dnevno hidrološko izvješće

>> Legenda

SIMBOL  
opadanje
porast
stagnacija
100 Pripremno stanje
200 Redovna obrana
300 Izvanredna obrana
400 Izvanredno stanje


- Opis mjerenja i način izvođenja

Protok predstavlja volumen vode koja protiče kroz neku proticajnu površinu u jedinici vremena. U hidrometriji se protok najčešće iskazuje u kubnim metrima u sekundi (m3/s) ili u litrama u sekundi (l/s). Protok je izvedena veličina koja se, kao takva, najčešće određuje posredno mjerenjem brzine strujanja vode i površine proticajnog presjeka. Za mjerenje brzine strujanja vode rabe se pritom različite vrste instrumenata od klasičnih hidrometrijskih krila do sofisticiranih ultrazvučnih i elektromagnetskih uređaja. Površina proticajnog profila određuje se geodetskim i batimetrijskim snimanjem konfiguracije terena.

Vodostaj površinskih voda označava razinu vode u vodotoku, jezeru, moru ili akumulaciji i mjeri se u metrima (m) ili centimetrima (cm). Na nekom uređenom mjernom mjestu za mjerenje vodostaja (vodokazna hidrološka postaja) vodostaj se mjeri u odnosu na neku referentnu visinsku točku ("kotu nule") za koju je prethodno geodetski određena nadmorska visina. Za neposredno očitavanje vodostaja rabe se vodokazne letve postavljene na način da se na njima očitava vodostaj relativno u odnosu na kotu nule. Na isti način vodostaji se mogu i trajno registrirati (zapisivati) uporabom analognih ili digitalnih instrumenata za mjerenje vodostaja.

Razina podzemne vode mjeri se u metrima (m) ili centimetrima (cm) i predstavlja udaljenost od neke fiksne visinske točke ("kote nula") do dubine na kojoj su sve šupljine u tlu potpuno zasićene vodom (do vodnog lica podzemnih voda). Za fiksnu visinsku točku geodetski se treba odrediti nadmorska visina. Mjerenje razine podzemne vode provodi se u piezometarskim mjernim zdencima. Razina podzemnih voda može se mjeriti u unaprijed određenim terminima ili trajno registrirati (zapisivati) uporabom analognih ili digitalnih instrumenata za mjerenje razine podzemnih voda.


vodomjerna letva